Reklamační řád

Pokud není v na záručním listě uvedena doba delší. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami , ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů.

K reklamovanému zboží je nutné přiložit záruční list, kopii dokladu o koupi (fakturu) a nejlépe podrobný popis závady.